Kullanıcı Sözleşmesi

Zula

Ünvanı: Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ticaret Sicil: İstanbul / 918578
Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok Kat: 11    Şişli   İstanbul
Email: [email protected], [email protected]  ve https://zulaoyun.com/destek
Website: https://hesap.zulaoyun.com/ 
Mersis: 0609049902900019

1.    Zula kapsamında değerlendirilen Zula PC, Zula Mobil ve Zula Battle Royale ve ileride eklenecek diğer versiyon ve platformlar ve içerikler (bundan sonra kısaca “Zula” olarak anılacaktır.)  ve işbu sözleşme metnindeki her tür kullanım, organizasyon ve tasarruf sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Lokum Games” olarak anılacaktır.) mülkiyetindedir. Lokum Games ibaresi Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin münhasır markasıdır. Kullanıcı, e-spor lisanslı oyuncusu, üye ve ziyaretçileri (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Zula’nın 5846 sayılı Kanun kapsamında 21./25. madde hükümlerinde tanımlanan “İşleme, Çoğaltma, Yayma, İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklar ve manevi haklarına uygun hareket etmeyi ve haksız yararlanmaya sebep olacak işlem ve eylemlerde bulunmamayı taahhüt eder.

2.    Kullanıcı, Lokum Games’e ait Zula’daki her türlü harita, karakter, ürün, hizmet ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı, Zula’dan ayrılmayı ve sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemeyi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmamayı kabul eder. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Lokum Games’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. Kullanıcı işbu sözleşme ile ilgili soru, görüş ve önerilerini ve sözleşme ile ilgili müzakerelerini https://zulaoyun.com/destek ve [email protected] üzerinden gerçekleştirme hakkına sahiptir.

3.    İşbu sözleşmede, Zula’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin yenilik yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi münhasıran Zula’ya ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren Kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla burada bahse konu sözleşmede değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi ile bağlayıcı şekilde yürürlülüğe girmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.    Zula, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen e-pin sistemi üzerinden oluşturulan kod Zula Altını elde etmek için kullanılabilecek olup işbu epin vasıtasıyla oluşan kodun geçerliliği 1 yıldır. Bahse konu işlemin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarrufta bulunulması da dahil olmak üzere kullanılmayan Zula Altınının kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi münhasıran Zula’ya aittir.

5.    Kullanıcılar Zula’daki unsurların Lokum Games’in yazılı izni olmaksızın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka hükümleri , 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümleri gibi ilgili mevzuat hükümlerinde yer bulan müstesna hükümler haricinde kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları Zula’da yahut Zula’da sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun tespiti halinde Zula’nın kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisi bulunmaktadır.

6.    Kullanıcı, Zula üyeliğine son vermesi yada Zula’yı silmesi durumunda Lokum Games’ten herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan eder. Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Zula, kullanım koşullarının ihlâli halinde Zula'nın kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan diğer Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya sistemin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. 

7.    Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlal nedeniyle Lokum Games'in tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Zula herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Lokum Games, Zula'daki mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Zula'daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Zula'daki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Lokum Games, Zula için herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Lokum Games, Zula’da elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Zula kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

8.    Lokum Games, Zula için gerçekleşecek olan KBT (Kapalı Beta Testi) ve ABT (Açık Beta Testi) olarak adlandırdığı test aşamalarında, kullanıcıların oyun hesaplarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.    Zula tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi Zula içi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler yerel ve uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku ve diğer ilgili yasalar ve sözleşmeler ile hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Lokum Games’in mülkiyetindedir. Lokum Games bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Lokum Games’in sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda Lokum Games’in kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere, kullanıcı ve/veya oyuncuların Lokum Games’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, burada sayılanların tamamının Lokum Games’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul etmeleriyle birlikte Lokum Games hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Lokum Games’in kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere Lokum Games’e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

10.    Lokum Games tarafından bu siteden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Lokum Games Kullanıcı bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Lokum Games’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Lokum Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

11.    Kullanıcı, Zula hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Lokum Games aleyhine veya Lokum Games’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola gibi erişim araçlarının güvenliği ve bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler. Kullanıcı veya oyuncular Lokum Games tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, Lokum Games tarafından sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet yahut oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder. Lokum Games, Zula içinde karakterlerini ivazlı veya ivazsız ticarete konu etmeleri ve bu konudan haberdar olunması halinde karakteri alan ve satanın üyeliklerine son verme hakkını saklı tutar.

12.    Kullanıcı, Zula’ya erişim sağlamak ve Lokum Games ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin bu sözleşmeye uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

13.    Kullanıcı, Zula’daki hizmetlerin ve Lokum Games’in hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden Lokum Games tarafından belirlenmiş olan “Davranış Kuralları”na uyacağını ve karşılığında Lokum Games tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul eder. Lokum Games, “Davranış Kuralları”na gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm tadil veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Zula'da paylaşamaz ve Zula'yı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, uyuşturucu ve tütün mamüllerini övücü ve teşvik edici beyanlarda bulunamaz, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında beyanlarda bulunamaz, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici,  yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Zula altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı'ya aittir. Lokum Games, Zula’da, Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Zula’da yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu nevi kullanım durumlarından kaynaklı Lokum Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabileceğini ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Lokum Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabileceğini bildiğini beyan eder.

14.    Zula’daki tüm karakterler, silahlar gibi her türlü ürün hayal ürünü olup, gerçek kişilerle ve nesnelerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde Lokum Games’in kullanıcı ve hesaplarına dair her nevi geçici veya sürekli tedbiri tatbik yetkisini haiz olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

15.    Kullanıcı, işbu Kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Lokum Games’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Lokum Games'in üyeye karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve üyeliğe son verme hakkı saklıdır.

16.    Lokum Games, Zula’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Zula’yı kullanmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

17.    Kullanıcı olmak isteyen çocuğun velisi yada yasal vasisi tarafından, çocuk için işbu Sözleşme’deki hak ve yükümlülükleri kabul etmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kullanıcı’nın çocuk olması halinde yasal vasisi ve velisi işbu çocuğun kullanımından ve işbu Sözleşme’ye riayet edilmesinden de sorumludur. Hesaptan yapılan bütün alışverişler de bu denetime dâhildir. Kullanıcı, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir Zula hizmetini kullanamaz. Sitedeki oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler veli yada vasisinin denetimiyle icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

18.    Kullanıcı, Zula’daki bilgilerini 3. kişilere paylaşmışsa veya hesabına ait bilgileri güvenli hale getirmemiş ise, hesapta meydana gelecek tüm kayıplardan (hesabın kaybolması veya kullanılması da dâhil olmak üzere) her işlemden sorumlu olduğunu kabul eder.

19.    Kullanıcı işbu Sözleşme’deki hükümlerin uygulanmasında Lokum Games’in hata yaptığını düşünmesi yada bu duruma itiraz etmek istemesi halinde, durumun incelenebilmesi için durumun detayını destek kısmından iletmeyi kabul eder. Ancak, inceleme esnasında Zula tarafından hesabınızı askıya alınabilecek olmakla birlikte Kullanıcı’nın bu askıya alma işlemine yönelik itiraz hakkınız bulunmaktadır.

20.    Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki hükümlere aykırı davranışların tespit edilmesi halinde Zula Davranış Kuralları gereği kademeli yaptırım düzenlenmiş olup hesap kapatma durumunda Zula’daki hesabındaki paranın iadesini isteyemeyeceğini ve Lokum Games’in erişimi durdurma hakkı olduğunu ve hesabın kullanımına son verilmesinden dolayı Lokum Games’in hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

21.    Kullanıcı, Zula’yı ticari amaçlarla değil, sadece kişisel amaçlarla kullanacağını ve Lokum Games tarafından sadece eğlence amacıyla kullanılması için sınırlı bir lisans verildiğini kabul eder. Bu lisans münhasır değildir, devredilemez ve geri alınabilir. Kullanıcı’nın Zula’daki hesabını feshetmesi halinde, Zula’yı kullanmak için verilen lisanslar da derhal sona erecektir. Kullanıcı, fikri hakları ve sınai hakları Lokum Games’in mülkiyetinde olan Zula’yı satmak, kopya etmek, takas etmek, ödünç vermek, üzerlerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak kod türetme işlemi yapmak, tercüme etmek, kiralamak, teminat olarak göstermek, aktarmak, yayınlanmak, devretmek ve dağıtmak hakkına sahip değildir. Lokum Games, Zula’daki kullanıcı hesapları, bilgisayar yazılımları, başlıklar, nesneler, eserler, karakterler, karakter adları, sohbet kayıtları, oyun kayıtları ve yayımları, yerler, yer adları, hikâyeler, diyaloglar, sloganlar, karaktere özgü söylemler, resimlemeler, grafikler, yapı veya manzara çizimleri, animasyonlar, sesler, besteler ve kayıtlar, sanal ürünler, oyun parası, görsel-işitsel efektler, karakter benzerleri, işletim yöntemleri ve oynanış da buna dâhil olarak her türlü işlemin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser statüsünde olup mali ve manevi haklarının tek sahibidir.

22.    Kullanıcı işbu Sözleşme ile Lokum Games’in markaları, hizmet markaları, ticari unvanları, logoları, alan adları, sloganları ve ticari markaları asla kullanamayacağı da kabul eder.

23.    Kullanıcı, Lokum Games’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, Zula ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacağını kabul eder.

24.    Kullanıcı, Lokum Games’in kast ve ağır ihmal haricinde ve Kullanıcı hesabının imhası, iptali, değiştirilmesi, tahrif edilmesi, hacklenmesi ve niteliği her ne olursa olsun başka tür hasar veya kayba konu olması halinde, Lokum Games’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaktır.

25.    Lokum Games, Zula’da zaman zaman ücretleri ve fatura kesme yöntemlerini değiştirme ve gözden geçirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, işbu Sözleşme’nin dâhil oldukları veya internet sitesinde ve uygulamada yayınlandıkları anda derhal yürürlüğe girer.

26.    Kullanıcı iletmiş olduğu görüntü, ses, video, metin gibi düşüncesini dış dünyaya açıklaması halinde bu açıklamanın tüm dünyada ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, aktarılabilen, devredilebilen, münhasır olmayan, bilinen gerçek veya gelecekteki her tür ortamda, ticari olan-ticari olmayan her ne amaçla olursa olsun kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın Lokum Games’e vermektedir.

27.    Kullanıcı, makul bir şekilde başka bir oyuncu için hile oluşturduğunu veya oluşturabileceğini düşünülebilecek bir eyleme katılması, dolandırıcılık veya sosyal manipülasyon yoluyla da olsa bu sürece katılması Davranış Kuralları kapsamında süresiz Zula’dan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebi olacağını kabul eder.

28.    Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak, Mod’lar, Hack’ler, hile yazılımları, script’ler, bot’lar, trainer’lar ve herhangi bir şekilde Zula ile etkileşime giren otomatikleştirme programları kullanmak, Zula’ya ilişkin her tür iletişimi araya girerek izleyen, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü şahıs programlarının tümü ve Zula tarafından bilgi depolamak için kullanılan hafıza bölgelerinde dolaşarak Zula üzerinden bilgiler toplayan yetkisiz üçüncü şahıs programlarının kullanılması süresiz oyundan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebidir.
29.    Lokum Games, hileyi ve bilgisayar korsanlığını önlemek, uygunsuz davranışları sınırlamak ve Zula’yı iyileştirmek için Kullanıcı’nın oyun içi işlemleri izlemek, takip etmek ve denetleme hakkına sahiptir.

30.    Lokum Games tarafından sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı’nın  gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu hususta Lokum Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Lokum Games tarafından sitede sunulan her nevi ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer tüm içeriklerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Lokum Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı Lokum Games hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Lokum Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Lokum Games’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Siteden sunulan veya yayınlanan her nevi oyunların, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Lokum Games sorumlu tutulamaz.

31.    Lokum Games, Zula’da üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. 
Lokum Games tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://hesap.zulaoyun.com/ linkini tıklayıp izinlerini iptal etme ve ticari iletim gönderim listesinden çıkmaları gerekmektedir. Lokum Games, işbu ticari ileti red etme linki aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. 
Amaçlar;
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
•    Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
•    Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
•    Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,
•    Zula ile işbirliği içinde olduğu firmalar tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
•    Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
•    Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
•    Dolandırıcılık ve hile gibi oyun kurallarına aykırı işlemlerin tespiti,
Şu kadar ki, Lokum Games yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Kullanıcı’nın sağladığı verilerin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Lokum Games’e bağlı veya Lokum Games ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.
Kullanıcı, Lokum Games’den kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve Lokum Games kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. Lokum Games işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, Zula için yapılacak kişisel veri ile ilgili soru ve bildirimleri [email protected] adresine kimliğini gösterir evrak ile güvenli imza ile imzalanmış email yada noter üzerinden yazılı olarak gönderecektir.
Lokum Games tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;
Kişisel ve İletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
Adres verileri: Kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi geçilmesi için kullanılmaktadır.

Zula, yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece Kullanıcı’nın Zula’yı kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Lokum Games’in Kullanıcı’ya sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.
Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine Lokum Games tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Lokum Games tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Lokum Games tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları Lokum Games yetkilileri dışında diğer hiçbir kişiye iletemez. 
Kullanıcı, 6698 sayılı Kanun madde 11 kapsamında Lokum Games’e İlgili Kişi sıfatıyla şu hak için başvurma hakkına sahiptir;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

32.    Zula’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerle yahut diğer içeriklerle bağlantılı olarak Lokum Games ve Lokum Games'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması Kullanıcı bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Kullanıcılar, bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Zula’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Bu bende konu bildirimler kullanıcının sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve / veya kayıt işlemleri sırasında kendi istek ve iradeleri ile beyan ettikleri iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir. Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği https://hesap.zulaoyun.com/ linki üzerinden seçerek mezkur bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.

33.    Zula üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Siteden ücret mukabili sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği madde 15/1-ğ gereği cayma hakkı kullanılamaz.

34.    Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde Zula veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri Zula ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Lokum Games tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

35.    Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Kullanıcının ödeme sitesinde yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlardan ve maruz kalabileceği dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemlerden ve bu işlemlere karşı işletilecek tazmin mekanizmasından Lokum Games mesul değildir. Lokum Games kendi sistemin Kullanıcıların kredi kartı ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri kaydetmemektedir. 

36.    Lokum Games üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Lokum Games sorumlu değildir. Lokum Games güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. 

37.    İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Lokum Games ticari defter ve elektronik kayıtları HMK madde 193 gereği münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. 

38.    Lokum Games ile Kullanıcı arasında Lokum Games tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez/Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.


 
page-cover