Kullanıcı Sözleşmesi

Zula

Ünvanı: Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ticaret Sicil: İstanbul / 918578
Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok Kat: 11    Şişli   İstanbul
Email: [email protected], [email protected]  ve https://zulaoyun.com/destek
Website: https://hesap.zulaoyun.com/ 
Mersis: 0609049902900019

1.    Zula kapsamında değerlendirilen Zula PC, Zula Mobil ve Zula Battle Royale ve ileride eklenecek diğer versiyon ve platformlar ve içerikler (bundan sonra kısaca “Zula” olarak anılacaktır.)  ve işbu sözleşme metnindeki her tür kullanım, organizasyon ve tasarruf sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Lokum Games” olarak anılacaktır.) mülkiyetindedir. Lokum Games ibaresi Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin münhasır markasıdır. Kullanıcı, e-spor lisanslı oyuncusu, üye ve ziyaretçileri (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Zula’nın 5846 sayılı Kanun kapsamında 21./25. madde hükümlerinde tanımlanan “İşleme, Çoğaltma, Yayma, İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklar ve manevi haklarına uygun hareket etmeyi ve haksız yararlanmaya sebep olacak işlem ve eylemlerde bulunmamayı taahhüt eder.

2.    Kullanıcı, Lokum Games’e ait Zula’daki her türlü harita, karakter, ürün, hizmet ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı, Zula’dan ayrılmayı ve sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemeyi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmamayı kabul eder. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Lokum Games’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. Kullanıcı işbu sözleşme ile ilgili soru, görüş ve önerilerini ve sözleşme ile ilgili müzakerelerini https://zulaoyun.com/destek ve [email protected] üzerinden gerçekleştirme hakkına sahiptir.

3.    İşbu sözleşmede, Zula’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin yenilik yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi münhasıran Zula’ya ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren Kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla burada bahse konu sözleşmede değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi ile bağlayıcı şekilde yürürlülüğe girmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.    Zula, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen e-pin sistemi üzerinden oluşturulan kod Zula Altını elde etmek için kullanılabilecek olup işbu epin vasıtasıyla oluşan kodun geçerliliği 1 yıldır. Bahse konu işlemin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarrufta bulunulması da dahil olmak üzere kullanılmayan Zula Altınının kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi münhasıran Zula’ya aittir.

5.    Kullanıcılar Zula’daki unsurların Lokum Games’in yazılı izni olmaksızın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu marka hükümleri , 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu eser hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu haksız rekabet hükümleri gibi ilgili mevzuat hükümlerinde yer bulan müstesna hükümler haricinde kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları Zula’da yahut Zula’da sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun tespiti halinde Zula’nın kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisi bulunmaktadır.

6.    Kullanıcı, Zula üyeliğine son vermesi yada Zula’yı silmesi durumunda Lokum Games’ten herhangi bir hak talep etmeyeceğini beyan eder. Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması için hukuki sebep olmaması durumunda işbu gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın yazılı talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. Zula, kullanım koşullarının ihlâli halinde Zula'nın kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan diğer Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya sistemin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. 

7.    Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen ihlal nedeniyle Lokum Games'in tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Zula herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Lokum Games, Zula'daki mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Zula'daki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Zula'daki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Lokum Games, Zula için herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Lokum Games, Zula’da elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3.kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. 3.kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir kullanıcıya dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Zula kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder.

8.    Lokum Games, Zula için gerçekleşecek olan KBT (Kapalı Beta Testi) ve ABT (Açık Beta Testi) olarak adlandırdığı test aşamalarında, kullanıcıların oyun hesaplarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.    Zula tarafından Kullanıcı’ya sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi Zula içi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler yerel ve uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku ve diğer ilgili yasalar ve sözleşmeler ile hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Lokum Games’in mülkiyetindedir. Lokum Games bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Lokum Games’in sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda Lokum Games’in kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere, kullanıcı ve/veya oyuncuların Lokum Games’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, burada sayılanların tamamının Lokum Games’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Kullanıcı, bu sözleşmeyi kabul etmeleriyle birlikte Lokum Games hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Lokum Games’in kast ve ağır ihmal kapsamındaki sorumluluğu hariç olmak üzere Lokum Games’e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

10.    Lokum Games tarafından bu siteden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Lokum Games Kullanıcı bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Lokum Games’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde Kullanıcı’nın herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Lokum Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü Kullanıcı’ya aittir.

11.    Kullanıcı, Zula hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Lokum Games aleyhine veya Lokum Games’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola gibi erişim araçlarının güvenliği ve bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler. Kullanıcı veya oyuncular Lokum Games tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, Lokum Games tarafından sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet yahut oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder. Lokum Games, Zula içinde karakterlerini ivazlı veya ivazsız ticarete konu etmeleri ve bu konudan haberdar olunması halinde karakteri alan ve satanın üyeliklerine son verme hakkını saklı tutar.

12.    Kullanıcı, Zula’ya erişim sağlamak ve Lokum Games ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin bu sözleşmeye uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

13.    Kullanıcı, Zula’daki hizmetlerin ve Lokum Games’in hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden Lokum Games tarafından belirlenmiş olan “Davranış Kuralları”na uyacağını ve karşılığında Lokum Games tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul eder. Lokum Games, “Davranış Kuralları”na gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm tadil veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Zula'da paylaşamaz ve Zula'yı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, uyuşturucu ve tütün mamüllerini övücü ve teşvik edici beyanlarda bulunamaz, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında beyanlarda bulunamaz, Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici,  yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Zula altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı'ya aittir. Lokum Games, Zula’da, Kullanıcı tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Zula’da yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu nevi kullanım durumlarından kaynaklı Lokum Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabileceğini ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Lokum Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabileceğini bildiğini beyan eder.

14.    Zula’daki tüm karakterler, silahlar gibi her türlü ürün hayal ürünü olup, gerçek kişilerle ve nesnelerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde Lokum Games’in kullanıcı ve hesaplarına dair her nevi geçici veya sürekli tedbiri tatbik yetkisini haiz olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

15.    Kullanıcı, işbu Kullanım sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Lokum Games’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Lokum Games'in üyeye karşı Kullanım Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma ve üyeliğe son verme hakkı saklıdır.

16.    Lokum Games, Zula’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, Zula’yı kullanmakla, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

17.    Kullanıcı, Zula katılımının varsa yasal temsilci, veli veya vasi onayını gerektirebileceğini bildiğini kabul eder. Böyle bir lüzumun söz konusu olduğu hallerde (yaş küçüklüğü, kısıtlılık vb.) Kullanıcı ilgili yasal temsilcisinin, veli veya vasisinin katılım öncesi tam ve gereği bilgilendirilmesini sağlayarak yahut bu amaçla Lokum Games'e ilgili ve gerekli bilgiler ileterek gerekli yasan izinlerin almayı ve alınmasının sağlanması için destek talebinde bulunmayı kabul eder. Kullanıcının işbu Sözleşme’yi kabul ederek Zula’ya katılması bu şekilde bir yasal temsilci onayına tabi olmadığına dair beyan ve taahhütütü vasfında olup bunun aksine bir durumun vuku bulması halinde bunun sonuçları Lokum Games'e karşı ileri sürülemez ve/veya bu husus Lokum Games'e karşı herhangi bir talebe konu edilemez. Hesaptan yapılan bütün alışverişler de bu denetime dâhildir. 
Kullanıcı, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir Zula hizmetini kullanamaz. Sitedeki oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler veli yada vasisinin denetimiyle icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.

18.    Kullanıcı, Zula’daki bilgilerini 3. kişilere paylaşmışsa veya hesabına ait bilgileri güvenli hale getirmemiş ise, hesapta meydana gelecek tüm kayıplardan (hesabın kaybolması veya kullanılması da dâhil olmak üzere) her işlemden sorumlu olduğunu kabul eder.

19.    Kullanıcı işbu Sözleşme’deki hükümlerin uygulanmasında Lokum Games’in hata yaptığını düşünmesi yada bu duruma itiraz etmek istemesi halinde, durumun incelenebilmesi için durumun detayını destek kısmından iletmeyi kabul eder. Ancak, inceleme esnasında Zula tarafından hesabınızı askıya alınabilecek olmakla birlikte Kullanıcı’nın bu askıya alma işlemine yönelik itiraz hakkınız bulunmaktadır.

20.    Kullanıcı, işbu Sözleşme’deki hükümlere aykırı davranışların tespit edilmesi halinde Zula Davranış Kuralları gereği kademeli yaptırım düzenlenmiş olup hesap kapatma durumunda Zula’daki hesabındaki paranın iadesini isteyemeyeceğini ve Lokum Games’in erişimi durdurma hakkı olduğunu ve hesabın kullanımına son verilmesinden dolayı Lokum Games’in hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

21.    Kullanıcı, Zula’yı ticari amaçlarla değil, sadece kişisel amaçlarla kullanacağını ve Lokum Games tarafından sadece eğlence amacıyla kullanılması için sınırlı bir lisans verildiğini kabul eder. Bu lisans münhasır değildir, devredilemez ve geri alınabilir. Kullanıcı’nın Zula’daki hesabını feshetmesi halinde, Zula’yı kullanmak için verilen lisanslar da derhal sona erecektir. Kullanıcı, fikri hakları ve sınai hakları Lokum Games’in mülkiyetinde olan Zula’yı satmak, kopya etmek, takas etmek, ödünç vermek, üzerlerinde tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak kod türetme işlemi yapmak, tercüme etmek, kiralamak, teminat olarak göstermek, aktarmak, yayınlanmak, devretmek ve dağıtmak hakkına sahip değildir. Lokum Games, Zula’daki kullanıcı hesapları, bilgisayar yazılımları, başlıklar, nesneler, eserler, karakterler, karakter adları, sohbet kayıtları, oyun kayıtları ve yayımları, yerler, yer adları, hikâyeler, diyaloglar, sloganlar, karaktere özgü söylemler, resimlemeler, grafikler, yapı veya manzara çizimleri, animasyonlar, sesler, besteler ve kayıtlar, sanal ürünler, oyun parası, görsel-işitsel efektler, karakter benzerleri, işletim yöntemleri ve oynanış da buna dâhil olarak her türlü işlemin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser statüsünde olup mali ve manevi haklarının tek sahibidir.

22.    Kullanıcı işbu Sözleşme ile Lokum Games’in markaları, hizmet markaları, ticari unvanları, logoları, alan adları, sloganları ve ticari markaları asla kullanamayacağı da kabul eder.

23.    Kullanıcı, Lokum Games’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, Zula ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacağını kabul eder.

24.    Kullanıcı, Lokum Games’in kast ve ağır ihmal haricinde ve Kullanıcı hesabının imhası, iptali, değiştirilmesi, tahrif edilmesi, hacklenmesi ve niteliği her ne olursa olsun başka tür hasar veya kayba konu olması halinde, Lokum Games’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaktır.

25.    Lokum Games, Zula’da zaman zaman ücretleri ve fatura kesme yöntemlerini değiştirme ve gözden geçirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, işbu Sözleşme’nin dâhil oldukları veya internet sitesinde ve uygulamada yayınlandıkları anda derhal yürürlüğe girer.

26.    Kullanıcı iletmiş olduğu görüntü, ses, video, metin gibi dış dünyaya açıklaması halinde bu görüntü, ses, video ve metnin tüm dünyada ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, aktarılabilen, devredilebilen, münhasır olmayan, bilinen gerçek veya gelecekteki her tür ortamda, ticari olan-ticari olmayan her ne amaçla olursa olsun kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın Lokum Games’e vermektedir.

27.    Kullanıcı, makul bir şekilde başka bir oyuncu için hile oluşturduğunu veya oluşturabileceğini düşünülebilecek bir eyleme katılması, dolandırıcılık veya sosyal manipülasyon yoluyla da olsa bu sürece katılması Davranış Kuralları kapsamında süresiz Zula’dan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebi olacağını kabul eder.

28.    Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak, Mod’lar, Hack’ler, hile yazılımları, script’ler, bot’lar, trainer’lar ve herhangi bir şekilde Zula ile etkileşime giren otomatikleştirme programları kullanmak, Zula’ya ilişkin her tür iletişimi araya girerek izleyen, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü şahıs programlarının tümü ve Zula tarafından bilgi depolamak için kullanılan hafıza bölgelerinde dolaşarak Zula üzerinden bilgiler toplayan yetkisiz üçüncü şahıs programlarının kullanılması süresiz oyundan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi sebebidir.
29.    Lokum Games, hileyi ve bilgisayar korsanlığını önlemek, uygunsuz davranışları sınırlamak ve Zula’yı iyileştirmek için Kullanıcı’nın oyun içi işlemleri izlemek, takip etmek ve denetleme hakkına sahiptir.

30.    Lokum Games tarafından sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı’nın  gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu hususta Lokum Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Lokum Games tarafından sitede sunulan her nevi ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer tüm içeriklerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Lokum Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı Lokum Games hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Lokum Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Lokum Games’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Siteden sunulan veya yayınlanan her nevi oyunların, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Lokum Games sorumlu tutulamaz.

31.    Lokum Games, Zula’da üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı'dan temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır. 
Lokum Games tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcı/Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://hesap.zulaoyun.com/ linkini tıklayıp izinlerini iptal etme ve ticari iletim gönderim listesinden çıkmaları gerekmektedir. Lokum Games, işbu ticari ileti red etme linki aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. 
Hukuki Sebep;
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
Amaçlar:
•    Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
•    Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
•    Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,
•    Zula ile işbirliği içinde olduğu firmalar tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
•    Gerektiğinde Zula ile ilgili Kullanıcıyla temas kurmak,
•    Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,
•    Dolandırıcılık ve hile gibi oyun kurallarına aykırı işlemlerin tespiti,
Şu kadar ki, Lokum Games yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
Kullanıcı’nın sağladığı verilerin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilebilmesi ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Lokum Games’e bağlı veya Lokum Games ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.
Kullanıcı, Lokum Games’den kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve Lokum Games kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. Lokum Games işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

Kullanıcı, Zula için yapılacak kişisel veri ile ilgili soru ve bildirimleri [email protected] adresine kimliğini gösterir evrak ile güvenli imza ile imzalanmış email ya da noter üzerinden yazılı olarak gönderecektir.
Lokum Games tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;
Kişisel ve İletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.

Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
Adres verileri: Kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi geçilmesi için kullanılmaktadır.

Zula, yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece Kullanıcı’nın Zula’yı kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Lokum Games’in Kullanıcı’ya sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.
Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine Lokum Games tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Lokum Games tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Lokum Games tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları Lokum Games yetkilileri dışında diğer hiçbir kişiye iletemez. 
Kullanıcı, 6698 sayılı Kanun madde 11 kapsamında Lokum Games’e İlgili Kişi sıfatıyla şu hak için başvurma hakkına sahiptir;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

32.    Zula’da sunulan hizmet ve/veya ürünlerle yahut diğer içeriklerle bağlantılı olarak Lokum Games ve Lokum Games'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından Kullanıcı’ya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması Kullanıcı bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Kullanıcılar, bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Zula’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ne tabi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Bu bende konu bildirimler kullanıcının sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve / veya kayıt işlemleri sırasında kendi istek ve iradeleri ile beyan ettikleri iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir. Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği https://hesap.zulaoyun.com/ linki üzerinden seçerek mezkur bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.

33.    Zula üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Siteden ücret mukabili sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği madde 15/1-ğ gereği;
“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.”
cayma hakkı kullanılamaz.

34.    Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde Zula veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri Zula ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Lokum Games tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

35.    Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik mümkün olan tedbir ve önlemler alınmıştır. Kullanıcının ödeme sitesinde yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlardan ve maruz kalabileceği dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemlerden ve bu işlemlere karşı işletilecek tazmin mekanizmasından Lokum Games mesul değildir. Lokum Games kendi sistemin Kullanıcıların kredi kartı ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri kaydetmemektedir. 
36. Kullanıcı, işbu sözleşmenin eki olan Zula’ya bağlı bir mod olan Ödüllü Turnuva Sistemi’ne katılmak istemesi halinde ek 1’de yer alan ÖDÜLLÜ TURNUVA SİSTEMİ KATILIM KOŞULLARI şart ve koşullara uygun hareket etmeyi kabul eder. Kullanıcı, EK 2 - ZULA OYUN KAYIT VE TURNUVAYA KATILIMA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ ve EK 4- ÖDÜLLÜ TURNUVA SİSTEMİ’NE KATILIMA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ’ni revize talebi varsa değerlendirip bu işlemleri incelediğini beyan eder. EK 3- ZULA PC –GİZLİLİK POLİTİKASI’nı inceleyip revize edip değerlendirdikten sonra onaylayacağını beyan eder.

37.    Lokum Games üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Lokum Games sorumlu değildir. Lokum Games güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. 

38.    İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Lokum Games ticari defter ve elektronik kayıtları HMK madde 193 gereği münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. 

39.    Lokum Games ile Kullanıcı arasında Lokum Games tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez/Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.
40.    Kullanıcı’nın tüketici sıfatından kaynaklı uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.

 EK 1: ÖDÜLLÜ TURNUVA SİSTEMİ KATILIM KOŞULLARI
1.    Zula kapsamında değerlendirilen Zula PC ve ileride eklenecek diğer versiyon ve platformlar ve içerikler (bundan sonra kısaca “Zula” olarak anılacaktır.)  ve işbu sözleşme metnindeki her tür kullanım, organizasyon ve tasarruf sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Lokum Games” olarak anılacaktır.) mülkiyetindedir. Lokum Games ibaresi Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin münhasır markasıdır. İşbu ödüllü turnuvaya katılım için bu metni onaylayan kişiler (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Zula’nın 5846 sayılı Kanun kapsamında 21./25. madde hükümlerinde tanımlanan “İşleme, Çoğaltma, Yayma, İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklar ve manevi haklarına uygun hareket etmeyi ve haksız yararlanmaya sebep olacak işlem ve eylemlerde bulunmamayı taahhüt eder. Taraflar, Kullanıcı sözleşmesi ve Davranış Kurallarının yürürlükte olduğunu ve işbu metin ile kullanıcı sözleşmesi arasında uyuşmazlık halinde Kullanıcı Sözleşmesi’nin geçerli olduğunu kabul eder.
2.    Kullanıcı, Ödüllü Turnuva Sistemi’ne katılması halinde Lokum Games’e ait Zula’daki her türlü harita, karakter, ürün, hizmet ve servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde Ek 1’de yer alan işbu Katılım Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan Kullanıcı, Zula’dan ayrılmayı ve sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemeyi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmamayı kabul eder. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Lokum Games’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. Kullanıcı işbu sözleşme ile ilgili soru, görüş ve önerilerini ve sözleşme ile ilgili müzakerelerini https://zulaoyun.com/destek ve [email protected] üzerinden gerçekleştirme hakkına sahiptir.
3.    Kullanıcı, ödüllü turnuvaya başvuru için oluşturduğu Zula profilinin doğru, güncel ve gerçeği yansıttığını kabul eder. Kullanıcı, kullanıcı adı, rumuz ve şifre gibi kendisi tarafından belirlenen alanların güvenliğinden ve 3. Kişilerin erişiminin engellenmesinden tek başına sorumludur ve her türlü önlemi alacağını kabul eder. 
4.    Kullanıcı, bu Turnuva'ya katılımının ve/veya Turnuva'dan ötürü hak kazandığı ödülün kendisine tevdi veya teslim edilmesinin, varsa yasal temsilci, veli veya vasi onayını gerektirebileceğini bildiğini kabul eder. Böyle bir lüzumun söz konusu olduğu hallerde (yaş küçüklüğü, kısıtlılık vb.) Kullanıcı ilgili yasal temsilcisinin, veli veya vasisinin katılım veya ödül teslimi öncesi tam ve gereği bilgilendirilmesini sağlayarak yahut bu amaçla Lokum'a ilgili ve gerekli bilgiler ileterek gerekli yasan izinlerin almayı ve alınmasının sağlanması için destek talebinde bulunmayı kabul eder. Kullanıcının bu Turnuva katılım koşullarını kabul ederek Turnuvaya katılması, bu kapsamda bir ödüle hak kazanması, bu bende konu şekilde bir yasal temsilci onayına tabi olmadığına dair açık bir beyan ve taahhüt vasfında olup bunun aksine bir durumun vuku bulması halinde bunun sonuçları Lokum'a karşı ileri sürülemez ve/veya bu husus Lokum'a karşı herhangi bir talebe konu edilemez. Kullanıcı, bu ödülün Lokum Games’un münhasıran tek taraflı olarak belirleyeceği ödeme kuruluşu ve banka üzerinden ödeneceğini bildiğini kabul eder. İşbu ödeme kuruluşları ve bankaların belirleyici üyelik koşullarını ve şartları kabul edeceğini kabul eder.
5.    Kullanıcı, başka bir gerçek veya tüzel kişi adına veya ticari amaçlarla hesap oluşturamaz veya hesabı kullanamaz veya herhangi bir Zula hizmetini kullanamaz. Sitedeki oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir.
6.    Kullanıcı, işbu Koşul hükümlere aykırı davranışların tespit edilmesi halinde Zula Davranış Kuralları gereği kademeli yaptırımın uygulanacağını ve Davranış Kurallarını bildiğini kabul eder. Lokum Games, hilenin yada diğer hesap kapatma hallerinin tespiti halinde Zula’daki hesabındaki paranın ve ödülün iptal edileceği ve erişimi durdurma hakkı vardır. Kullanıcı, bu para ve ödülün iadesini isteyemeyeceğini ve Lokum Games tarafından hesabın kullanımına son verilmesinden dolayı Lokum Games’in hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
7.    Kullanıcı işbu katılım için Lokum tarafından öngörülen şartları ve gerekliliklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı bu yerine getirdiği işlem ve ödemelere ilişkin tahsisi, rücu, iadesi yada geri ödenmesi yönünde talepte bulunmayacağını kabul eder. Lokum, işbu katılım şartları ve gerekliliklerini değiştirme, yükseltip, azaltma ve iptal etme hakkına münhasıran hak sahibidir.
8.    Kullanıcı, işbu ödüllü turnuvanın ödül kazananını belirleme, kazanma şartlarını belirleme ve değiştirme, ödül miktarını belirleme, ödül miktarını revize etme, ödülün para dışında bir ödüle değiştirilmesi; ödülün ödenme şekli ve ödeme kuruluşunu belirleme, revize etme ve iptal etme; uygulanacak usul, turnuvanın devamlılığını belirleme; turnuvanın askıya alınması, turnuvanın iptali, turnuvadaki maçlar ve modların belirleme ve revizesi gibi ödüllü turnuva ile ilgili her türlü işlemi belirleme, iptal etme ve değiştirme yetkisi münhasıran Lokum Games’e aittir. Lokum Games, bu madde kapsamındaki unsurlarda değişiklik yaptığında duyuracak ve duyurudan itibaren bu unsurlar geçerli kabul edilecektir.
9.    Lokum Games, ödüllü turnuvada en yüksek skoru elde eden takım ve belirlenecek diğer şartları taşıyan Kullanıcı’nın bu ödüle hak kazanacağını beyan eder. En yüksek puanı alan kullanıcı yada takımdan daha düşük puana sahip başka hiçbir oyuncu, herhangi bir zamanda veya hiçbir koşulda, turnuva ile bağlantılı olarak herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip olmayacaktır.
10.    En yüksek puanı alan oyuncular, ödüllü turnuva tamamlanmasından sonraki 10 gün içinde veya Lokum Games tarafından bu tür bir bildirim için makul olarak gerekli görülen başka bir zamanda, bu tür Kullanıcı’nın Zula hesabıyla ilişkili e-posta adresinde potansiyel kazanan Kullanıcı olarak durumları Lokum Games tarafından bilgilendirilecektir. Kullanıcı işbu Koşullar’daki unsurlara uyduğunu ve şartlarını taşıdığını Lokum Games’in talebiyle kanıtlamayı ve uygunluğun doğrulanmasını gerçekleştirmekle mükelleftir. Potansiyel bir kazanan Kullanıcı, uygunluk doğrulama süreci boyunca hesabını aktif tutmakla ve Kullanıcı sözleşmesi ve Davranış Kuralları’na harfiyen uymakla mükelleftir.
11.    Lokum Games’in bildirimi üzerine, potansiyel kazanan bir Kullanıcı, uygunluğun doğrulanması amacıyla Lokum Games tarafından talep edilen herhangi bir bilgi veya materyali yanıtlamak ve Lokum Games tarafından talep edilen herhangi bir bilgi veya materyali yanıtlamak için bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 15 güne sahip olacaktır. Potansiyel kazanan bir Kullanıcıdan gelen bu tür yanıt, Lokum Games’in bildiriminin gönderildiği e-posta adresine, kep adresine veya Lokum Games’in takdirine bağlı olarak bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine gönderilmelidir. 
12.    Lokum Games, potansiyel kazanan Kullanıcı’nın uygunluk doğrulama süreci boyunca Zula hesabını aktif tutmaması veya herhangi bir bildirim veya materyal veya bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi, eksik yanıt vermesi yada hiç yanıt vermemesi halinde diskalifiye edilmesi ve herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip olmaması sonucunu doğuracaktır. Bu tür durumlarda, sıralamada bir alt sıradaki Kullanıcı yada bir sonraki turnuvaya ödülün devri gibi çeşitli çözüm yollarını belirlemeye Lokum Games yetkilidir. Bu Kurallara göre uygunluk doğrulaması Lokum Games tarafından tamamlandıktan sonra ilan edilecektir.
13.    Ödüllü turnuvayı kazanan Kullanıcı, ödülleri alabilmeleri için gerekli vergi bilgi formları da dahil olmak üzere Lokum Games tarafından bildirilen belirli ödeme bilgilerini vermeleri gerekecek ve uygun ödeme formlarını Lokum Games’e zamanında sunmazsa, ödüllerin ödenmesini durdurma, ilgili form bilgileri netleştirilene kadar bekletme ve iptal etme hakkına Lokum Games sahiptir.
14.    Kullanıcı, elde edilen ödüllerin ilgili yasal mevzuat kapsamında veraset ve intikal vergisi ve gelir vergisi gibi vergisel bir yükümlülüğü olabileceğini bildiğini kabul eder. Böyle bir lüzumun söz konusu olduğu hallerde (veraset ve intikal vergisi, vb) kazanan her oyuncunun bu vergileri ödemeyi kontrol etmesi kendi sorumluluğundadır. Lokum Games, işbu ödülden dolayı vergisel sorumluluk doğması halinde işbu vergiyi mahsup edip Kullanıcı’ya ödeyecektir. Kullanıcı, kazandığı ödülü 6 aylık süre içinde kullanmayı kabul eder. Kullanıcı, işbu ödülü 6 aylık süre içinde kullanmaması, fiziki olarak talep etmemesi, aktarmaması da dahil olmak üzere bu nakit ödülün hesapta kalması halinde işbu ödül bedeli Zula Altını’na çevrilir ve Kullanıcı’nın hesabına yüklenir.
15.    Taraflar, yürürlükteki tüm kanunlara, yönetmeliklere ve kararlara uyacaktır. Herhangi bir aksi davranış halinde vergisel, hukuki ve cezai tüm sorumluluk aykırı davranana ait olacaktır.
16.    Lokum Games, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ödüllerin ödeme yöntemini belirleyecek ve geçerli yasanın gerektirdiği durumlar dışında, tüm ödemeler doğrudan kazanan Kullanıcı’ya yapılacaktır. Kazanan Kullanıcı’ya işbu ödemeyi aldığı ve başka alacağı olmadığı ve talepte bulunmayacağına dair Lokum Games’i ibra edecektir.
17.    Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birisini kullanmaması, kullanamaması veya bunların kullanılmasını ertelemesi, bu haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.
18.    Sözleşme ile Lokum ve Kullanıcı arasında bir ortaklık, ortak girişim ya da acente ilişkisi kurulmamaktadır. Bu Sözleşme taraflar arasında işveren-çalışan ilişkisi tesis etmeyecektir. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşmede düzenlenen haller haricinde, diğer tarafı herhangi bir borç veya yükümlülükle ilzam etme yetkisine sahip olmayacaktır.
19.    Sözleşme’nin herhangi bir hükmü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse yalnız sözü geçen hüküm geçersiz sayılacaktır. Sözleşme’deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır.
20.    Lokum Games'in çalışanları, memurları, yöneticileri, acenteleri ve temsilcileri (yasal, tanıtım ve reklam ajansları dahil) ve yakın aile üyeleri (eş, anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş, oğul, kız, amcalar, teyze, yeğenler, büyükanne ve büyükbabalar ve akrabaları ve hanelerinde yaşayanlar (akraba olsun veya olmasın) ve turnuvanın idaresi ile bağlantılı her kişi veya kuruluş ve her ana şirket, bağlı kuruluş, yan kuruluş, temsilci ve Lokum Games temsilcisi bu ödülü kazanmaya uygun değildir.
21.    Kullanıcı, bu Sözleşme’nin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20-25 maddelerindeki genel işlem koşulları olarak kabul edilebileceğini bildiğini ve bu şartlar kapsamında revize edip değerlendirdikten sonra onaylayacağını beyan eder.
22.    Kullanıcı, bu şartlarda sözleşmenin uygun bulunmaması durumunda sözleşmenin onaylanmaması, onaylanmama halinde herhangi bir yükümlülüğün doğmayacağını ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacağını bildiğini kabul eder.
23.    Kullanıcı, işbu Koşullar’ın onaylanmasından önce, anlaşılmayan ve tereddüt duyulan sözleşme ve atıf yapılan mevzuat hükümlerinin içeriği hakkında, işbu metinde ve iletişim alanında belirtilen iletişim bilgileri üzerinden bağlantıya geçerek bilgi edinilmesinin mümkün olduğunu bildiğini beyan eder. 
24.    Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesini engellemeye yönelik mümkün olan tedbir ve önlemler alınmıştır. Kullanıcının ödeme sitesinde yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlardan ve maruz kalabileceği dolandırıcılık gibi hukuka aykırı işlemlerden ve bu işlemlere karşı işletilecek tazmin mekanizmasından Lokum Games mesul değildir. Lokum Games kendi sistemin Kullanıcıların kredi kartı ve ödeme araçlarına ilişkin bilgileri kaydetmemektedir. 
25.    Kullanıcı, makul bir şekilde başka bir oyuncu için hile oluşturduğunu veya oluşturabileceğini düşünülebilecek bir eyleme katılması, dolandırıcılık veya sosyal manipülasyon yoluyla da olsa bu sürece katılması Davranış Kuralları kapsamında süresiz Zula’dan uzaklaştırılma, ilişiğine son verilmesi, ödülün iptali ve hesabındaki Zula altını ve eşyaların iptali sonucu doğuracağını bildiğini kabul eder.
26.    Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun bunlarla sınırlı olmamak üzere, işbu modda birden fazla hesabın açılması ve / veya kullanılması, oyuna yardımcı olmak için izinsiz veya değiştirilmiş yazılım veya donanım  veya hile kullanımı, daha geniş bir rekabet avantajı elde etmek için belirli oyunlarda kasıtlı olarak zayıf oyun, diğer katılımcıların taciz edilmesi, sakıncalı materyallerin yayınlanması, bu Koşulların herhangi bir ihlali işbu Zula’dan atılma ve diskalifiye ve Zula Kullanıcı Sözleşmesi’nin tek taraflı iptali ve erişimin yasaklanması ve ödülün iptali ve hesabındaki Zula altını ve eşyaların iptali sonucu doğuracaktır.
27.    Kullanıcı, her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak, Mod’lar, Hack’ler, hile yazılımları, script’ler, bot’lar, trainer’lar ve herhangi bir şekilde Zula ile etkileşime giren otomatikleştirme programları kullanmak, Zula’ya ilişkin her tür iletişimi araya girerek izleyen, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü şahıs programlarının tümü ve Zula tarafından bilgi depolamak için kullanılan hafıza bölgelerinde dolaşarak Zula üzerinden bilgiler toplayan yetkisiz üçüncü şahıs programlarının kullanılması süresiz oyundan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi, ödülün iptali ve hesabındaki Zula altını ve eşyaların iptali sonucu doğuracaktır.
28.    Lokum Games, hileyi ve bilgisayar korsanlığını önlemek, uygunsuz davranışları sınırlamak ve Zula’yı iyileştirmek için Kullanıcı’nın oyun içi işlemleri izlemek, takip etmek ve denetleme hakkına sahiptir. Lokum Games, Kullanıcı’nın kamera ve mikrofon açması gibi talepler ile işlemlerini denetleme konusunda karar vermeye yetkilidir. Kullanıcı, bu talepleri yerine getirmemesi halinde oyundan uzaklaştırılma ve ilişiğe son verilmesi, ödülün iptali ve hesabındaki Zula altını ve eşyaların iptali sonucu doğuracaktır.
29.    Lokum Games tarafından sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla Kullanıcı’nın gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu hususta Lokum Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zula’da sunulan veya yayınlanan her nevi ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi, performansında sorun ve eksiklik yada internet bağlantısındaki yavaşlama halinde söz konusu durum ve sonuçtan Lokum Games sorumlu tutulamaz.
30.    Kullanıcı, Zula hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini, takım olarak katılma hakkını, kazandığı ödülü veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devrini talep edemez, devredemez ve kullandıramaz.
31.    Kullanıcı, bu katılım koşulları kapsamında hesabındaki sms ve emaili doğrula işlemini gerçekleştireceğini kabul eder. 3. Kişiler tarafından hesabın erişilmesi ve çalışması yada Kullanıcı’nın kendisinin erişememesi yada şifresini unutma gibi durumlar halinde doğrulama işleminden geçmiş iletişim aracı üzerinden teyit işlemi gerçekleştirilecek ve bu durumu kanıtlar bilgi ve belgelerle Lokum Games’e iletmeyi kabul eder.
32.    Kullanıcı iletmiş olduğu görüntü, ses, video, metin gibi düşüncesini dış dünyaya açıklaması halinde bu açıklamanın tüm dünyada ve süresiz olarak geçerli olan, gayrı kabili rücu, alt-lisans konusu olabilen, aktarılabilen, devredilebilen, münhasır olmayan, bilinen gerçek veya gelecekteki her tür ortamda, ticari olan-ticari olmayan her ne amaçla olursa olsun kullanma, çoğaltma, dağıtma, uyarlama, değiştirme, tercüme etme, türev ürünlerini üretme, halka temsil etme, halka iletme, dijital olarak uygulama, yapma, yaptırma, satma, satışa sunma ve ithal etme hakkını herhangi bir telif ücreti söz konusu olmaksızın Lokum Games’e vermektedir.
33.    Lokum Games üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Lokum Games sorumlu değildir. Lokum Games güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. 
34.    Lokum Games ile Kullanıcı arasında Lokum Games tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez/Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.
35.    İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yürürlülüğü konusunda münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Hukuku yetkilidir. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Lokum Games ticari defter ve elektronik kayıtları HMK madde 193 gereği münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir. 
36.    Kullanıcı’nın tüketici sıfatından kaynaklı uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Gümrük ve ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır.
Ünvanı: Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ticaret Sicil: İstanbul / 918578
Adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok Kat: 11    Şişli   İstanbul
Email: [email protected], [email protected]  ve https://zulaoyun.com/destek
Website: https://hesap.zulaoyun.com/ 
Mersis: 0609049902900019

EK 2: ZULA OYUN KAYIT VE TURNUVAYA KATILIMA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

I.    Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.  

Zula PC uygulamasını indirip uygulamayı kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir. 

II.    Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

Oyuna kaydolurken talep edilen veriler:

-    Kullanıcı Adı, 
-    E-posta bilgisi

Oyun içinde turnuvalar ya da etkinliklere dahil olabilmek için çeşitli işlemler sırasında talep edilen veriler:

-    Ad Soyad, 
-    Yaşadığınız İl, 
-    Doğum Tarihiniz, 
-    Cinsiyetiniz, 
-    Telefon Numaranız 
-    Adresiniz

Eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı ya da ödeme hizmeti bilgileri sistemimizde güvenli soket katmanı (SSL) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Satın alma yapılması durumunda sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı ya da ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden bu işlemler gerçekleştirilebilecek olup tarafımız sizin bu bilgilerinizi kaydetmemekte olup yapılan ödeme detayı ve ödeme aracında kullanılan finansal bilgileri (kredi kartı, banka kartı ya da hesap numarası gibi ilk ve son 4 hanesi ile sınırlı) kaydetmektedir.

Zula PC’nin organize ettiği espor etkinliklerine katılmanız için zula hesabını oluşturmanıza ilave olarak T.C. no, doğum tarihi, adres bilgisi ve resim bilgisi gerekmektedir. Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanlığı’nın (“TESFED”) düzenlediği espor turnuvalarında lisansa sahip olmanız gerektiğinden bu bilgiler TESFED’e aktarılacaktır.

Facebook hesabıyla sisteme kaydolduğunuzda ya da oyuna bu hesapları bağladığınızda sosyal medya platformları kendi sistemleri üzerinden sizin sosyal medya hesabınız üzerinden arkadaşlarınızı tespit eder. Sosyal medya hesabını açık rızanızla oyuna bağlayarak ya da kayıt oluşturarak açık rızanızla oyunu oynamak için işlem yapmakta ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için sizinle sözleşmemizi gerçekleştirmiş olursunuz.

III.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

•    İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek
•    Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
•    Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
•    Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,
•    Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
•    Kullanıcının kaydolması ve iletişimin sağlanması
•    İş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek amacıyla
•    Dolandırıcılık, hile gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıyla
•    Kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi iletilmesi
•    Turnuva ve etkinlikte aynı kişinin birden fazla kaydının önüne geçmek
•    Turnuva ve etkinlikte ödüllerin dağıtımı
•    Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek
•    Oyuncuları ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek
•    Diğer kullanıcılara zarar verebilecek uygunsuz oyun davranışlarının önlenmesi
•    Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 

IV.    Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:
-    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmî kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
-    Facebook sosyal medya üzerinden bağlanmanız halinde bu bilgiler belirtilen sosyal medya platformlarının uzantıları üzerinden eşleştiğinden veriler aktarılmaktadır.
-    Pazarlama faaliyetleri kapsamında marka sponsorlu turnuvalarda markanın sunduğu hediyeye hak kazananların tespiti ve hediyenin iletilmesi için aktarılabilmektedir.
-    ANZU VIRTUAL REALITY LTD, Zula PC kullanıcılarının anonimleştirilmiş kişisel verisini toplamakta ve aktarmaktadır. Kullanılan teknolojiler, ANZU VIRTUAL REALITY LTD'nin bu bilgileri anonim olarak toplamasına ve varsayımsal olarak ilgi alanına ve demografik veriye uygun reklamlar sunmasına izin veriyor.

V.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır. 
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
•    Kullanıcı sözleşmesinin kurulması ya da kullanıcı sözleşmesinin ifası

VI.    Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:124, Özsezen İş Merkezi, B Blok, Kat:11, Şişli/İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) ya da [email protected], [email protected] adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz. 

 EK 3: ZULA PC –GİZLİLİK POLİTİKASI
Lokum Oyun Yayıncılık Ve Pazarlama A. Ş. (bundan sonra 'biz', 'şirket' olarak anılacaktır) ziyaretçilerinin, kullanıcılarının ve müşterilerinin (bundan sonra 'siz' olarak anılacaktır) kişisel verilerinin gizliliğinin korunmasına çok önem vermektedir.
İşbu Gizlilik Politikası, (“Politika”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) uyarınca hangi kişisel verilerinizin işleneceği, kişisel verilerinizin ne şekilde korunacağı ve haklarınıza ilişkin sizleri bilgilendirmek üzere düzenlenmiştir.

Zula PC (“Platform”) aracılığıyla tarafımızca sunulan ve Kullanıcı Sözleşmesinde detaylı olarak açıklanan hizmetlerimize (“Hizmetler”) ulaşabilirsiniz.

Hizmetler’den faydalanabilmeniz işbu Politika’nın tarafınızca tamamen okunarak kabul edilmesi şartına bağlıdır. Zira, işbu Politika’yı kabul etmek suretiyle tarafımıza işbu Politika uyarınca temin edilen kişisel verilerinizin işlenmesi amacıyla KVKK kapsamında açıkça rıza göstermiş olduğunuz kabul edilmektedir. İşbu Politika’da kullanılan “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Hesabınızı oluşturduktan sonra ad ve soyad, il seçimi, cep telefonu, doğum tarihini, cinsiyet ve e-posta adresiniz gibi sizin için kişisel olan, doğru ve güncel bilgiler sağlamalısınız. Verilen yanlış bilgilerden doğabilecek sorunlardan tamamen siz sorumlu olursunuz. Ayrıca sağladığınız bilgilerin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, Şirketin Hesap ve Oyun hizmetlerimizi kullanma hakkınızı feshetme hakkını saklı tuttuğunu da kabul edersiniz. Kişisel bilgilerinizin saklanması ve kullanımı, Şirketin Gizlilik Politikası doğrultusunda kontrol edilmekte ve yönetilmektedir.

II. Sizden Topladığımız Bilgilerin Türleri.
1.Çocuklar
Çocukların kişisel verilerinin işlenmesi konusunu oldukça ciddiye alıyoruz.
Şirketimiz Türkiye’de 18 yaş altındaki küçükler tarafından sağlanan bilgileri işlemeyecektir. Eğer Türkiye’de 18 yaş altı herhangi bir çocuktan kişisel bilgi aldığımızı fark edersek, bu bilgileri ve veri tabanımızda/ya da kayıtlarımızda bu bilgilerin bağlı olduğu hesap veya hesapları hemen sonlandırırız.

Avrupa Birliği’ne tabi vatandaşlar açısından ise 16 yaşın altındaki kişiler ise, herhangi bir bilgi almak veya içerik hakkında yorum yapmak istemeleri durumunda, ebeveynlerinin Gizlilik Politika’mızı okumasını ve gerekirse gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili bizimle iletişime geçmelerini istemelidirler. Türkiye’de 18 yaşın altında reşit olmayanlar ve Avrupa Birliği’ne tabiiyeti olup 16 yaşın altındakiler, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan, herhangi bir ücretli Hizmeti sipariş etmemeli veya online olmamalıdır. Ebeveynlerden ve velilerden özellikle ihtiyatlı olmalarını ve reşit olmayanların sitemizi veya çevrimiçi Hizmetlerimizi kullanırken herhangi bir ihlale sebep olmamasını temin etmelerini rica ediyoruz.
Şirket sizin tarafınızdan kamuya açık yapılan kasıtlı veya kasıtsız, tanımlanabilir şahsi ve/veya diğer türlü bilgilerin ifşası gibi tüm hareketlerin tam kontrolüne sahip değildir, bu yüzden bu tür hareketlerin sonuçları sadece sizin sorumluluğunuzdadır. Biz sadece bu Gizlilik Politikası’nı ilgilendiren konularda olduğu kadar kendi hareketlerimiz ve bunların sonuçlarından sorumluyuz.

Aşağıda detaylı olarak düzenlendiği gibi, sizin hakkınızda veri topladığımız iki kanal bulunmaktadır; birincisi, sizin bize sağladığınız bilgiler, ikincisi ise teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla otomatik olarak elde edilen veya üçüncü kişilerden elde ettiğimiz bilgiler. Sizden toplanan kişisel veriler, Hizmeti nasıl kullandığınıza göre değişebilir.

2. Bize sağladığınız kişisel veriler
Kişisel verilerinizi bize sağlamadan, Platformların sadece belli bölümlerini ziyaret edebilirsiniz; ama Oyunu oynamak ve Platformlardaki topluluk forumlarında yer almak gibi belirli içerik veya Hizmetlerden faydalanmak için bize belli şahsi tanımlanabilir bilgilerinizi sağlamanız gerekmektedir. Zula PC’e kayıt olup oyun oynamak için sizden toplanan ve işlenen kişisel veriler, güncel e-posta adresiniz, rumuz bilgilerinizdir. 
Oyun içinde düzenlenen turnuvalar ve etkinlikler ve bireyselleşmiş reklam için sizin açık rızanız olması kaydıyla ad soyad, yaşadığınız il, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız ve ev adresiniz bu bilgilere dahil ancak bunlarla sınırlı olmadan kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı ya da ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden bu işlemler gerçekleştirilebilecek olup tarafımız sizin bu bilgilerinizi kaydetmemekte olup yapılan ödeme detayı ve ödeme aracında kullanılan finansal bilgileri (kredi kartı, banka kartı ya da hesap numarası gibi ilk ve son 4 hanesi ile sınırlı) kaydetmektedir. Bu belirtilen bilgiler sisteme girilmesi sırasında ise güvenli soket katmanı (SSL) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Kredi kartı işlemleri bankaların sağladığı güvenli sayfalarda gerçekleşmektedir ve tarafımızdan kredi kartı bilgileri saklanmamaktadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir.
Zula PC’nin organize ettiği espor etkinliklerine katılmanız için zula hesabını oluşturmanıza ilave olarak T.C. no, doğum tarihi, adres bilgisi ve resim bilgisi gerekmektedir. TESFED’in düzenlediği lisansa sahip olmanız gerektiğinden bu bilgiler TESFED’e aktarılacaktır. 

Lütfen unutmayın Platformların belirli özelliklerini kullanabilmek için bize verdiğiniz kişisel verilerinizin doğru, hatasız ve güncel olmalıdır. Herhangi bir bilgide sahtecilik yapmak Gizlilik Politikamıza kesinlikle aykırıdır.
Lokum Games tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;
•    Kişisel ve İletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-posta bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
•    Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: Cinsiyet, doğum tarihi, gibi kişisel veriler kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
•    Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
•    Adres verileri: Yaşadığı il bilgisi gibi kişisel veriler kullanıcının bulunduğu konuma göre turnuva ve etkinlik bilgisi iletilmesi ve pazarlama etkinlikleri için kullanılmaktadır.

Facebook gibi sosyal medya hesaplarıyla sisteme kaydolduğunuzda yada oyuna bu hesapları bağladığınızda sosyal medya platformları kendi sistemleri üzerinden sizin sosyal medya hesabınız üzerinden arkadaşlarınızı tespit eder. Sosyal medya hesabını açık rızanızla oyuna bağlayarak ya da kayıt oluşturarak açık rızanızla oyunu oynamak için işlem yapmakta ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için sizinle sözleşmemizi gerçekleştirmiş olursunuz.

3.Teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığıyla topladığımız bilgiler.
Var olan yasal teknolojiler, yöntemler ve/veya servisler aracılığı ile Zula PC için bilgisayarınızın donanımları, yazılımları, MAC adresi, İnternet tarayıcısı veya bilgisayar işletim sistemi türü, İnternet servis sağlayıcınızın alan adı, IP adresi, http-https bilgisi, cihaz dili, cihaz modeli, gibi bilgiler kullanıcı istatistikleri ve çevrimiçi aktivitelerin düzeni ve daha fazlası için tarafımızdan toplanabilir ve saklanabilir. Bu tarz bilgilerin toplanmasındaki ana amaç müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için Platformların, Platform içerik ve Hizmetlerinin kalitesini korumak ve işimizi yapma yollarını geliştirmektir. Müşterilerimize daha iyi hizmet etmek ve işimizi yapma yöntemimizi en iyi hale getirmek başarımızın ve devamlılığımızın anahtarıdır. Bu yüzden, bazı çevrimiçi özelliklerimizi kullanabilmeniz için Cookies ve/veya Beacons gibi bazı özellikleri kabul etmeniz/izin vermeniz gerekmektedir. Internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirme yoluyla cookies engellemesi yapmak gibi yöntemlerle bizim tarafımızdan yürütülen bu tarz izleme teknolojilerini, yöntemlerini ve/veya servislerine izin vermeyebilir/kabul etmeyebilirsiniz, ancak bu Platformların, Platform içerik ve Hizmetlerinin bazı özelliklerinin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Zaman zaman, kendi takdirimize bağlı olarak çeşitli teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri değiştirebilir ve/veya test edebiliriz. Belirli bir zamanda kullandığımız herhangi bir teknoloji, yöntem ve/veya servisler hakkındaki detaylar, özellikler ve güncel bilgiler için, İletişim linkinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Çoğu İnternet tarayıcısı, çerezleri bilgisayarınızın sabit diskinden silmenize, çerezlerin kabul edilmesini engellemenize veya bir çerez kaydedilmeden önce uyarı almanıza olanak sağlar. Üçüncü taraf reklamlardaki çerezleri kontrol etmeyiz. Reklam verenlerin ve/veya reklam hizmetlerinin çerezler ile diğer teknolojileri kullanmaları hakkında bilgi edinmek için gizlilik politikalarını kontrol etmeniz önerilir. Sitede görünen reklamlar, size üçüncü taraf reklam şirketleri tarafından gönderiliyor olabilir. Bu şirketler, Sitede ve diğer sitelerde ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler ile ilgili reklam vermek için bu web sitesini ve diğer web sitelerini ziyaret etmenize ilişkin bilgileri kullanabilir.
Ayrıca İnternet Protokolü (“IP”) adreslerini içeren günlük dosyalarını da tutarız. IP adresi, bilgisayarınıza İnternet Servis Sağlayıcınız tarafından atanan sayısal bir adrestir. Sitedeki trafiği izlemek, reklam verenlerimize bilgi iletmek ve teknik sorunları gidermek için günlük dosyalarını kullanırız. Sitenin kullanıcı tarafından kötüye kullanılması durumunda, bazı IP adreslerini engelleyebiliriz. IP adresleri, Hizmet Koşullarımızı ve yürürlükteki herhangi bir son kullanıcı lisans sözleşmesini kabul etmenizi sağlamak üzere sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilir.
III. Elde Ettiğimiz Bilgilerin Kullanımı ve Paylaşımı
Esas itibarıyla, sizden elde ettiğimiz bilgilerin tümü, şahsi tanımlanabilir olsun ya da olmasın, Platformlar, içerik ve Hizmetlerini kullanmanızı desteklemek ve meşru iş hedeflerimizi gerçekleştirmek için aşağıdaki hallerde kullanılır.

1. Şirket’in Ticari Amaçlı Kurum İçi Kullanımları
Ticari amaçlar meşru iş hedeflerimizi gerçekleştirmek ve/veya müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bizim tarafımızdan yürütülen tüm aktivitelerdir. Şirket tarafından yürütülen tüm aktiviteler bunlarla sınırlı olmaksızın şu şekillerde olabilir; 
-    Çevrimiçi ve mobil içerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki talepleri iletmek
-    Elektronik posta ile eser konumundaki oyundaki gelişmelerle ilgili bilgi göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
-    Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
-    Yeni hizmetler (oyun içi karakter, silah harita, turnuvalar) hakkında bilgi vermek,
-    Gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
Yukarıda tarif edilen şekillerde kişisel verilerinizin kullanılması amacına ek olarak, iş hedeflerimize hizmet etmek amacıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sizden ve/veya diğer bilgi toplama teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri aracılığıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin herhangi bir bileşimini de kullanabiliriz. Örneğin internet tarama düzeninizi araştırıp, bilgi toplama teknolojileri ve üçüncü parti servisleri yoluyla öğrendiğimiz diğer bilgilerle karşılaştırdıktan sonra içerik, hizmet veya ürünlerimizi, müşterilerimizin genel internet tarama kalıplarına daha uygun hale getirmek için yenilemek ve geliştirmek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği https://hesap.zulaoyun.com/ linki üzerinden seçerek mezkûr bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.
Kişisel bilgilerinizin saklanmasının yasal yükümlülüklerimize uymak, yasal gereklilikleri karşılamak, ihtilafları gidermek, dolandırıcılığı, hileyi veya kötüye kullanımı engellemek ya da işbu Gizlilik Politikası’nı veya bir kullanıcıyla yapabileceğimiz diğer herhangi bir sözleşmeyi uygulamak için makul bir şekilde gerekli olması halinde, siz hesabınızı kapattıktan veya biz size verdiğimiz Hizmeti sonlandırdıktan sonra dahi kişisel bilgilerinizi saklayabiliriz.

2.Ticari Amaçlı Üçüncü Partilerin Kullanımı ve/veya Paylaşımı
Platformlardaki ücretli hizmetlerle bağlantılı olarak, üçüncü partilerle ticari ilişkiler kurmak zorundayız. Bu ilişkiler neticesinde müşterilerin istedikleri ücretli Hizmetler ve/veya ürünlerin sistemini başarılı bir şekilde yürütebilmek için müşterilerimizin kişisel verilerinin kaydının tamamını veya bir kısmını paylaşıyoruz. Üçüncü partilerle paylaştığımız bu tarz bilgiler sadece müşterilerimize sağladığımız belirli Hizmetler ve/veya ürünler ile ilgili bağlantılar için kullanılabilir; örneğin bu tarz paylaşılan bilgiler üçüncü partiler tarafından yürütülen direkt ya da dolaylı reklamlar ve/veya pazarlama kampanyalarında kullanılamaz. Onlara bu Gizlilik Politikasında tarif edilen durumlar dışında kişisel bilgilerinizi kullanmaları için herhangi bir izin vermiyoruz. Bu yüzden, eğer izniniz dışında bilgilerinizi suistimal ettiklerine dair bir sonuca ulaşırsanız ve bu duruma Gizlilik Politikamızda müsaade edilmiyorsa, gecikmeksizin İletişim linkinden bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz. Lütfen unutmayın, iş ilişkilerinde bulunduğumuz bu tarz partiler için onların son kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası ve/veya diğer tarzlardaki kuralları ve politikalarını kabul etmeniz gerekebilir. Üçüncü kişilere ilişkin kural ve politikalara ilişkin Şirketimizin herhangi bir kontrolü ve sorumluluğu yoktur. Eğer üçüncü partilerin yukarıda bahsi geçen anlaşmalarını, politikalarını ve/veya diğer türdeki kurallarını kabul ederseniz, onlara sağladığınız ve/veya kullandıkları bilgi toplama teknolojileri, yöntemleri ve/veya servisleri yoluyla elde ettikleri şahsi bilgilerinizin toplanması, saklanması, işlenmesi ve/veya kullanılmasından sorumlu olmayız. ANZU VIRTUAL REALITY LTD, Zula PC kullanıcılarının anonimleştirilmiş kişisel verisini toplamakta ve aktarmaktadır. Kullanılan teknolojiler, ANZU VIRTUAL REALITY LTD'nin bu bilgileri anonim olarak toplamasına ve varsayımsal olarak ilgi alanına ve demografik veriye uygun reklamlar sunmasına izin veriyor.

3.Promosyon, Yarışma ve/veya Çekiliş Durumları
Kısmi veya tamamı ile, bizim tarafımızdan veya Platformlar aracılığı düzenlenecek herhangi bir promosyon, yarışma ve/veya çekiliş için, resmi kurallar ve/veya kayıt alanında etkinlik ile alakalı gizlilik politikası olacaktır. Bu tarz etkinliklerle ilgili gizlilik politikası sadece belirtilen promosyon, yarışma ve/veya çekilisi kapsar. Bu tarz etkinliklerle ilgili gizlilik politikası bu Gizlilik Politikasından farklı olabilir, bu yüzden söz konusu politika veya politikalarında yazan koşulları kabul etmeden önce tamamen okumanızı öneriyoruz. Çoğu durumda, promosyonlar, yarışmalar ve/veya çekilişler için, etkinlik düzenleyenler tarafından kullanılma amacı ile belirli kişisel verileri elde etmek ve/veya kullanmak için katılımcıların izni gerekir; bu durumda sizin için uygun kararı vermenizi tavsiye ediyoruz.

4. Bilgilerinizin İş Dışı Sebeplerle İfşası, Kullanımı ve/veya Paylaşımı
Zaman zaman dâhili şirket birimleri ve/veya harici üçüncü kişiler ile bir veya birden fazla iş alanında satın alma, hisse devri, işbirliği, tasfiye ve/veya birleşme faaliyetlerinde bulunabiliriz. Bu gibi durumlarda, yasada aksi yönde bir yasak yoksa kişisel veri havuzu ticari işin bir parçası olarak görülür. Eğer Şirketimizi üçüncü kişilere devreder ya da tasfiye edersek ve bizim tarafımızdan toplanan kişisel verileri, alıcı/satıcı tarafa devredilen varlıklar kapsamında ilgili üçüncü kişiye aktarabiliriz.
Oyunun çalışır şekilde kalabilmesi ve hizmet kalitesinin denetlenebilmesi adına aşağıda belirtilen üçüncü taraflara bilgi paylaşımı verdikleri hizmetteki unsurla sınırlı olarak sağlanmaktadır;
-    Müşteri destek hizmeti sağlamak için müşteri hizmeti sağlayıcıları
-    Hile araçlarını ve yetkisiz programları engellemek için üçüncü taraf program kısıtlama sağlayıcıları
-    Bulut depolama hizmetleri sağlamak amacıyla bulut bilgi işlem hizmeti sağlayıcıları,
-    İşlemlere ilişkin ödeme yapmaya yardımcı olmak veya satıcılara para çekme hizmeti sağlamak için ödeme hizmeti sağlayıcıları
-    Hizmeti düzenlemek için pazarlama platformları ve kullanıcıların davranışlarına ilişkin analiz hizmetleri sağlayıcıları
-    Oyun hizmetini iyileştirmek için çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları
Kişisel bilgileriniz ayrıca,
•    Yürürlükteki mevzuata, mahkeme kararlarına ve diğer idari merci kararlarını yerine getirmek
•    Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek
•    Oyuncuları ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek
•    Şirket hak ve menfaatlerini korumak
•    Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak,

•    Dolandırıcılık ve hile gibi oyun kurallarına aykırı işlemlerin tespiti,

•    Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek
•    Oyun hizmetini sağlamak amacıyla bireysel kullanıcıların tanımlanması
•    İzinsiz programların kullanılmasına karşı teknik koruma
•    Diğer kullanıcılara zarar verebilecek uygunsuz oyun davranışlarının önlenmesi
amacıyla işlenebilir.

IV. Üçüncü Taraf Bağlantıları
Platformlar üçüncü kişiler tarafından işletilen diğer internet siteleri ve/veya diğer platform veya hizmetlere bağlantılar içerebilir. Bazı durumlarda bu linkler sizi kısmi ya da tamamen, bizim tarafımızdan yönetilen ve/veya sahip olduğumuz platformlara veya internet ürünlerine yönlendirebilir. Bu gibi durumlarda, bu tarz link yönlendirmeli platform veya internet ürünlerinin politikaları bu Politika’dan farklı olabilir. Her durumda, bu tarz internet ürünlerinde herhangi bir aktivitede bulunmadan önce, ziyaret ettiğiniz ve/veya yönlendirildiğiniz her internet sitesinin gizlilik politikasını kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

V. Gizlilik Politikasında Yapılan Değişikliklerin Duyurusu
Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir zamanda, herhangi bir bölümde, herhangi bir nedenle yapılabilecek değişiklik hakkımızı saklı tutarız. Bu Gizlilik Politikasında herhangi bir değişiklik yaptığımızda, Platformlar üzerinden söz konusu değişiklik takip edilebilir. Gizlilik Politikasında bu tarz değişiklikler yapıldığında, aksini belirtmediğimiz sürece, yeni Gizlilik Politikası Platformda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Söz konusu değişikliklerden haberdar olmak için Politika’yı belli sıklıklarla incelemenizi tavsiye ederiz.
Ayrıca bize vermiş olduğunuz kişisel verilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasının önemine binaen, kişisel bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olur olmaz, lütfen profilinizi güncelleyeniz ki size müşterilerimiz için sunduğumuz en güncel hizmet ve ürünleri sağlayabilelim.

VI. Kişisel Veri İşleme Şartları
– İşlemenin sizinle akdedilmiş bir sözleşmeyi ifa etmek veya talebiniz üzerine sizinle bir sözleşme akdetmeye başlamak için gerekli olması: Çoğu zaman bilgilerinizi işlememizin nedeni, bizimle akdettiğiniz kullanıcı sözleşmesi ya da kullanıcı beta sözleşmesini ifa etmektir. Örneğin, Hizmetimizi kullanmaya devam ettiğiniz sürece hem hesabınızı ve profilinizi korumak hem de size Hizmet ve müşteri desteği sağlamak için bilgilerinizi kullanırız.
– İşlemenin, sizin menfaatleriniz ve temel haklarınızca geçersiz kılınmamış olan meşru menfaatlerimiz doğrultusunda olması: Bilgilerinizi, meşru menfaatlerimiz doğrultusunda kullanabiliriz. Meşru menfaatlerimizden biri, web sitesi kullanıcısı ve ziyaretçisi verilerini, Hizmetimizi ve bu kişiler ile aramızdaki ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek için kullanmaktır. Bunun yanı sıra Hizmetimizi sürekli olarak iyileştirmek için kullanıcıların hizmetlerimiz ile ilgili davranışlarını da analiz edebilir, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz teklifleri tarafınıza sunar ve bilgileri idari amaçlar, sahtekarlık tespiti ve diğer yasal amaçlar doğrultusunda işleriz.
– İşlemenin ilgili yasal bir yükümlülüğe uymamız için gerekli olması: Örneğin, 5651 sayılı Kanun kapsamında IP bilgileri ve log kayıtları, ürün satın alınması halinde tüketicinin korunması mevzuatı gereği ödeme kayıtları kurallarına uymak ve resmi makamlara zorunlu açıklamaları yapmak için işleyebiliriz.
– İşlemeye ilişkin onay vermiş olmanız: Zaman zaman belirli nedenlerden dolayı bilgilerinizi kullanmak için onayınızı talep edebiliriz. İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen adres üzerinden bizimle iletişime geçerek onayın geri çekilmesinden önceki onaya dayalı işlemlerin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda onayınızı geri çekebilirsiniz.

VII. Haklarınız ve Bilgi Edinme
Şirket, size kişisel verilerinizin kullanım şeklini gözlemleme hakkı verir. Şirket, işbu Gizlilik Politikasının şartlarına uygun olarak bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verdiğiniz ölçüde, kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu yetkimizi sonlandırma hakkınız baki olmak üzere sizlere tanıtım amaçlı e-postalar, bültenler, bilgilendirmeler gönderebilir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK ve yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sayılmıştır:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 Sayılı Kanun 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yürürlükteki yasalardaki sınırlamalara tabi olmak üzere, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz etme veya işlemenin kısıtlanmasını talep etmenin yanı sıra kendi kişisel bilgilerinize erişim sağlamayı, kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini, silinmesini ve taşınabilirliğini talep etme hakkına da sahipsiniz. Haklarınız ile ilgili olarak talepte bulunmak istiyorsanız veya farklı sorularınız varsa lütfen “Bize Ulaşın” kısmında belirtilen adrese e-posta göndererek bizimle iletişime geçin. Yürürlükteki veri koruma yasaları doğrultusunda veri koruma haklarını kullanmak isteyen bireylerden gelen tüm taleplere 30 gün içinde yanıt veririz.
Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak bize iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

Ticari Unvan: Lokum Oyun Yayıncılık Ve Pazarlama A. Ş.
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezenler İş Merkezi B blok Kat :11 - Gayrettepe
E-posta: [email protected] - [email protected] 
VIII. Kişisel Verilerin Güvenliği için alınan Teknik ve İdari Tedbirler 
Kişisel verilerin;
-    Hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
-    Hukuka aykırı erişimini önlemek,
-    Hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak,
için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.
1.    İdari Tedbirler;
-    Şirketimiz içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,
-    Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
-    Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde değerlendirilmekte, söz konusu değerlendirme sonucunda ilgili birimlerin gerçekleştirdiği ticari faaliyetler özelinde kişisel verileri işlemekte,
-    Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
-    Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul'una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve tedbirleri almaktayız.

2.    Teknik Tedbirler
Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için;
-    Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
-    Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,
-    Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,
-    Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,
-    Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,
-    Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
-    Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,
-    Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle işbirliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,
-    Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.
Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespit etmemiz halinde bu durumu İlgili Kişi'ye ve KVK Kurul'una bildirmek için sistem ve alt yapılar oluşturmaktayız. 
 EK 4: ÖDÜLLÜ TURNUVA SİSTEMİ’NE KATILIMA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

I.    Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır.  

Zula PC uygulamasını indirip uygulamada ödüllü turnuva sistemi modu seçilerek bu modu kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir. 

II.    Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır:

Oyun içinde turnuvalar yada etkinliklere dahil olabilmek için talep edilen veriler:

-    Ad Soyad, 
-    Kullanıcı adı
-    Rumuz
-    Yaşadığınız İl, 
-    Doğum Tarihiniz, 
-    Cinsiyetiniz, 
-    Telefon Numaranız 
-    Adresiniz

Eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı yada ödeme hizmeti bilgileri sistemimizde güvenli soket katmanı (SSL) teknolojisini kullanarak şifreleriz. Satın alma yapılması durumunda sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı yada ödeme hizmeti sağlayıcısı üzerinden bu işlemler gerçekleştirilebilecek olup tarafımız sizin bu bilgilerinizi kaydetmemekte olup yapılan ödeme detayı ve ödeme aracında kullanılan finansal bilgileri (kredi kartı, banka kartı yada hesap no gibi ilk ve son 4 hanesi ile sınırlı) kaydetmektedir.

III.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Turnuva alanın kişi kapasitesinin maksimum verimlilikte kullanımının temini, gerekli işlem (ödül/yarışma kazanımı vb) kontrollerin yapılabilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda:
•    İçerik ve Hizmetlerimize eklenmiş yeni ve/veya var olan özellikler hakkında ticari, idari, bilgilendirici ve/veya hatırlatıcı e-postalar ve/veya müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve/veya belirli bilgi ve/veya servis ve/veya paralı ve/veya servisler hakkındaki tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesi talepleri iletmek
•    Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir kullanıcı deneyimi hizmeti sunmak,
•    Turnuvanın yürütülmesi adına gerektiğinde Kullanıcıyla temas kurmak,
•    Kullanıcının kayıt olması ve iletişim amaçlı
•    Hile, 3. Kişi tarafından kullanıcı adının kullanılması, hata, dolandırıcılık, aldatma gibi durumların tespiti adına Kullanıcı profilinin incelenmesi ve denetlenmesi
•    Dolandırıcılık, hile gibi yasadışı işlemlerin tespiti ve kullanıcılarımızın bu işlemlerden etkilenmemesi adına denetim ve tespit yapılması amacıyla
•    Turnuva ve etkinlikte aynı kişinin birden fazla kaydının önüne geçmek
•    Turnuva ve etkinlikte ödüllerin dağıtımı
•    Hizmetleri güvenli bir şekilde yürütmek
•    Oyuncuları ve üçüncü kişilerin yasal haklarını korumak ve suç işlenmesini önlemek
•    Diğer kullanıcılara zarar verebilecek uygunsuz oyun davranışlarının önlenmesi
•    Teknik sorunları çözmek ve Hizmet kalitesini geliştirmek
amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 
IV.    Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:
-    Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
-    Pazarlama faaliyetleri kapsamında marka sponsorlu turnuvalarda markanın sunduğu hediyeye hak kazananların tespiti ve hediyenin iletilmesi için aktarılabilmektedir.

V.    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır. 
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
•    Kullanıcı sözleşmesinin kurulması yada kullanıcı sözleşmesinin ifası

VI.    Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;

•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:124, Özsezen İş Merkezi, B Blok, Kat:11, Şişli/İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yada [email protected], [email protected] adresine kimliği tespit eden kimlik fotokopisi ile yazılı olarak iletebilirsiniz. 
 
page-cover